Universitatea Nationala de Aparare

"Carol I"

Taxe Licenta, Masterat si Cursuri 2019-2020

  

SISTEMUL DE TAXE

DIN UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I”,

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020 – 2021

 

I. Taxe de școlarizare pentru persoanele care participă la studii universitare de licenţă:

 • 150 lei – susţinerea examenului de admitere la Facultatea de comandă și stat major;
 • 100 lei – susţinerea examenului de admitere la Facultatea de securitate și apărare;
 • 2800 lei – licență „Comunicare publică și interculturală în domeniul securității și apărării”, „Sisteme informaționale” pentru un an universitar se achită integral sau parţial (1400 lei/semestru) în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor definitive, pentru primul semestru, în cazul studenţilor declaraţi „ADMIS” în cadrul sesiunilor de admitere organizate pentru anul universitar 2020-2021, iar pentru următoarele semestre, până la începutul fiecărui semestru (28 septembrie/26 februarie) (nu sunt incluse reexaminările);
 • 2300 lei – licență „Securitate și apărare” pentru un an universitar se achită integral sau parţial (1150 lei/semestru) în termen de 5 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor definitive, pentru primul semestru, în cazul studenților declarați „ADMIS” în cadrul sesiunilor de admitere organizate pentru anul universitar 2020-2021, iar pentru următoarele semestre, până la începutul fiecărui semestru (28 septembrie/26 februarie) (nu sunt incluse reexaminările);
 • 500 lei – Program de formare psihopedagogică de 30 de credite pentru nivelul I (inițial) de certificare pentru profesia didactică monospecializare;
 • 450 lei – susţinerea examenului de licenţă.

Universitatea nu se obligă să asigure cazarea studenţilor.

 

II. Taxe de şcolarizare pentru persoanele care participă la studii universitare de master:

Programe de studii universitare de master organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă:

 • 150 lei – susţinerea examenului de admitere la Facultatea de comandă și stat major;
 • 100 lei – susţinerea examenului de admitere la Facultatea de securitate și apărare;
 • 1900 lei – master „Managementul crizelor și prevenirea conflictelor”, pentru un an universitar se achită integral sau parţial (950 lei/semestru), în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor definitive, pentru primul semestru, în cazul studenţilor declaraţi „ADMIS” în cadrul sesiunilor de admitere organizate pentru anul universitar 2020-2021, iar pentru următoarele semestre, până la începutul fiecărui semestru (28 septembrie/26 februarie).
 • 2000 lei – master „Managementul programelor și proiectelor”, „Securitate și apărare”, pentru un an universitar se achită integral sau parţial (1000 lei/semestru), în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor definitive, pentru primul semestru, în cazul studenţilor declaraţi „ADMIS” în cadrul sesiunilor de admitere organizate pentru anul universitar 2020-2021, iar pentru următoarele semestre, până la începutul fiecărui semestru (28 septembrie/26 februarie).
 • 2500 lei – master „Comunicare publică în domeniul securității și apărării”, pentru un an universitar se achită integral sau parţial (1250 lei/semestru), în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor definitive, pentru primul semestru, în cazul studenţilor declaraţi „ADMIS” în cadrul sesiunilor de admitere organizate pentru anul universitar 2020-2021, iar pentru următoarele semestre, până la începutul fiecărui semestru (28 septembrie/26 februarie).
 • 2600 lei – master „Protecția infrastructurilor critice”, pentru un an universitar se achită integral sau parţial (1300 lei/semestru), în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor definitive, pentru primul semestru, în cazul studenţilor declaraţi „ADMIS” în cadrul sesiunilor de admitere organizate pentru anul universitar 2020-2021, iar pentru următoarele semestre, până la începutul fiecărui semestru (28 septembrie/26 februarie).
 • 500 lei - Program de formare psihopedagogică de 30 de credite pentru nivelul II (aprofundare) de certificare pentru profesia didactică monospecializare;
 • 450 lei – susţinerea examenului de disertaţie.
 • 2400 lei – master „Managementul resurselor organizației”, organizat la Departamentul regional de studii pentru managementul resurselor de apărare – Braşov, pentru un an universitar se achită integral sau parțial (1200 lei/semestru), în termen de 5 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor definitive, pentru primul semestru, în cazul studenților declarați „ADMIS” în cadrul sesiunilor de admitere organizate pentru anul universitar 2020-2021, iar pentru următoarele semestre, până la începutul fiecărui semestru (28 septembrie/26 februarie).
 • 450 lei – susținerea examenului de disertație.

*  Universitatea nu se obligă să asigure cazarea studenţilor.

 

III. Taxe de şcolarizare pentru persoanele care participă studii universitare de doctorat:

a) 410 lei – susţinerea examenului de admitere;

b) 6000 lei /an universitar taxă de studii doctorale;

Se achită integral sau parţial în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor definitive ale concursului de admitere, iar pentru următoarele semestre, până la începerea acestora. Studenţii doctoranzi care îşi prelungesc programul de pregătire vor plăti în continuare taxa de studii, proporţional cu numărul de semestre de prelungire a programului de cercetare ştiinţifică, în conformitate cu sistemul de taxe aprobat anual de Senatul universitar;

c) 3350 lei / teză - taxa pentru susţinerea tezei de doctorat;

d) Studenţii - doctoranzi care vor fi înmatriculaţi pe locuri bugetate de Ministerul Apărării Naţionale nu plătesc taxele aferente desfășurări programului de studii doctorale. Aceștia vor achita următoarele taxe:

- taxa de studii aferentă perioadelor de prelungire, proporţional cu numărul de semestre de prelungire a programului de cercetare ştiinţifică, în conformitate cu sistemul de taxe aprobat anual de Senatul universitar;

- taxa pentru susținerea tezei de doctorat.

e) 100 lei - reverificarea tezei de doctorat prin sistemul antiplagiat.

f) Se aplică o reducere cu 20% a cuantumului taxei doctorale (b) pentru personalul cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată cu Ministerul Apărării Naţionale.

     

IV. Taxă susţinere teză de abilitare:

- 1800 lei - pentru personalul didactic și de cercetare din Universitatea Națională de Apărare ,,Carol I”;

- 3800 lei - pentru personalul didactic și de cercetare din celelalte instituții de învățământ superior din Ministerul Apărări Naționale;

- 6000 lei - pentru personalul din instituții care nu fac parte din Ministerul Apărării Naționale.

 

V. Taxe de şcolarizare pentru persoanele care participă la toate tipurile de cursuri, cu excepţia celor desfăşurate în cadrul Centrului de limbi străine şi a celor on-line, vor avea valori egale costurilor pentru un cursant, prevăzute în „Planul de perfecţionare a pregătirii ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor prin cursuri de carieră, şi prin programe postuniversitare de formare şi de dezvoltare profesională continuă, altele decât cele de carieră organizate de unitaţile/instituţiile de învăţământ militar, în anul de învățământ 2020-2021”.

Taxa se achită integral la deschiderea cursurilor.

Universitatea nu se obligă să asigure cazarea cursanţilor.

 

 VI. Taxe de şcolarizare pentru persoanele care participă la cursurile organizate de Departamentul regional de studii pentru managementul resurselor de apărare – Braşov, mai puţin cele on-line (se achită integral la deschiderea cursurilor):

 • 160 lei/săptămână (5 zile) – pentru activităţile de învăţământ şi cheltuieli administrative;
 • 100 lei/zi – pentru cazare.

 

VII. Taxe de şcolarizare pentru persoanele din afara Ministerului Apărării Naţionale care participă la cursuri on-line, inclusiv cursurile on-line organizate de Departamentul regional de studii pentru managementul resurselor de apărare – Braşov (se achită integral la deschiderea cursurilor):

 • 25 lei/săptămână, din care:

- 20 lei – activităţi de învăţământ;

- 5 lei – cheltuieli administrative.

 

VIII. Taxe de şcolarizare pentru persoanele care participă la cursurile organizate în cadrul Centrului de limbi străine (se achită integral la deschiderea cursurilor):

Universitatea nu se obligă să asigure cazarea studenţilor.

 • Curs intensiv de limba engleză, nivel ,,Familiarizare", cu durata de 13 săptămâni – 3100 lei;
 • Curs intensiv de limba engleză, nivel ,,Preintermediar", cu durata de 9 săptămâni – 2300 lei;
 • Curs intensiv de limba engleză, nivel ,,Intermediar", cu durata de 9 săptămâni – 2300 lei;
 • Curs intensiv de limba engleză, nivel ,,Postintermediar", cu durata de 9 săptămâni – 2600 lei;
 • Curs intensiv de limba engleză, nivel ,,Avansat", cu durata de 11 săptămâni – 3900 lei;
 • Curs intensiv de limba franceză, nivel ,,Preintermediar", cu durata de 9 săptămâni – 2200 lei;
 • Curs intensiv de limba franceză, nivel ,,Intermediar", cu durata de 9 săptămâni – 2200 lei;
 • Curs intensiv de limba română, nivel ,,Familiarizare", cu durata de 43 săptămâni – 57000 lei;

*  Universitatea nu se obligă să asigure cazarea studenților.

 

IX. Alte tipuri de taxe:

 1. 450 lei – repetarea examenului de licenţă;
 2. 450 lei – repetarea examenului de disertaţie;
 3. 100 lei/examen – a doua reexaminare;
 4. 150 lei – eliberare duplicat diplome, certificate;
 5. 150 lei – eliberare duplicat suplimentul la diplomă, suplimentul descriptiv şi foaie matricolă, situații școlare;
 6. 50 lei – eliberare adeverinţă de certificare (autenticitate) a unui act de studii;
 7. 20 lei – taxă eliberare duplicat carnet de student, legitimație de student pentru reducere la transport;
 8. Taxă de transfer de la o instituţie la alta pentru studenţii înmatriculaţi la studii universitare de licenţă, studii universitare de master, studii universitare de doctorat (cu excepţia decesului conducătorului de doctorat)

- plecări – 300 lei;

- sosiri – 300 lei.

 

 X. Taxe de şcolarizare pentru persoanele din afara Ministerului Apărării Naţionale care participă la cursurile organizate de Colegiul Naţional de Apărare:

 1. 100 lei – taxă de admitere la fiecare curs.
 2. 3600 lei – cursul „Probleme actuale ale securităţii naţionale”;
 3. 2000 lei – cursul „Politici și strategii de securitate națională”;
 4. 800 lei – cursul „Securitate şi bună guvernare”.

 

XI. Cuantumul taxelor de şcolarizare în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană:

a) Taxă pentru susţinerea examenului de admitere:

 • 220 euro – pentru un program de studii universitare de licenţă;
 • 220 euro – pentru un program de studii universitare de master;
 • 240 euro – pentru studii universitare de doctorat;
 • 240 euro – pentru un program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă.

b) Taxe de studii:

 • 220 euro/lună – pentru un program de studii universitare de licenţă;
 • 220 euro/lună – pentru un program de studii universitare de master;
 • 240 euro/lună – pentru studii universitare de doctorat;
 • 240 euro/lună – pentru un program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă.

*  Taxele nu includ şi cheltuielile de cazare, hrănire şi transport.

 

c) Taxă pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor (licenţă/disertaţie/teză de doctorat):

 • 220 euro – pentru susţinerea examenului de licenţă;
 • 220 euro – pentru susţinerea lucrării de disertaţie;
 • 440 euro – pentru susţinerea tezei de doctorat;
 • 220 euro – pentru susţinerea examenului de certificare a studiilor la programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă.

*  Taxele se achită, cu anticipaţie pentru o perioadă de nouă luni, pentru întreaga perioadă a anului universitar, inclusiv perioadele de practică prevăzute în planurile de învăţământ.

*

*              *

Încasarea taxelor aferente programelor de studii organizate de Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” se va face în conformitate cu prevederile din contractele de studii.

Pentru neplata taxei, la termenele stabilite, se percep penalităţi calculate prin aplicarea unui coeficient de 0,3% pe zi din valoarea taxei neachitate, pentru toate contractele de studii încheiate cu Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”.

 

 


Contul UNAp "Carol I" pentru incasarea taxelor din invatamant (cu exceptia taxelor din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare)

  

Beneficiar: UNAp "Carol I"
 
CUI: 4267052
 
IBAN: RO26 TREZ 7052 0F 330500 XXXX
 
BANCA: TREZORERIE SECTOR 5
 
 
 
 

STRATEGII XXI

STRATEGII XXI

Sub egida STRATEGII XXI se derulează anual o serie de conferinţe ştiinţifice de amploare, organizate de către facultăţi şi centre de cercetare din universitate.

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FCSM

Conferinţa internaţională

“TEHNOLOGII – APLICATII MILITARE, SIMULARE SI RESURSE”

Facultatea de comandă şi stat major

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FSA

Conferinţa internaţională

“SCHIMBĂRI STRATEGICE ÎN SECURITATEA ŞI RELAŢIILE INTERNAŢIONALE”

Facultatea de Securitate şi Apărare

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - Scoala Doctorala

Conferinţa internaţională

„GLOBAL SECURITY AND NATIONAL DEFENCE”

SCOALA DOCTORALA

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - CSSAS

Conferinţa Internaţională

“COMPLEXITATEA ŞI DINAMISMUL MEDIULUI DE SECURITATE”

Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - CNAp

Conferinţa internaţională

"România şi noua dinamică de putere în relaţiile internaţionale"

COLEGIUL NAŢIONAL DE APĂRARE

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


Evenimente

Comunicate

Anunturi

      Universitatea Națională de Apărare ,,Carol I”

   MApN