Banner Banner Banner

CUVÂNTUL COMANDANTULUI ( RECTORULUI )

 

 

 

Cuvantul comandantului (rectorului)CUVÂNTUL COMANDANTULUI (RECTORULUI) CU PRILEJUL FESTIVITĂȚII DE DESCHIEDRE A ANULUI UNIVERSITAR 2017-2018

 

Am deosebita plăcere de a vă adresa un bun venit tuturor celor care ne sunt astăzi alături, cu prilejul festivității de deschidere a anului universitar 2017-2018.

Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” îi revine misiunea, acum, ca şi în toate momentele dificile din istoria României, din 1889 până în prezent, de a forma comandanţi, ofiţeri de stat major şi experţi în domeniul securităţii şi apărării, şi de a cultiva valorile fundamentale ale armatei române, precum patriotismul, onoarea, devotamentul. În acest sens, doresc să subliniez rolul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, de principal vector al dezvoltării şi promovării continue a învăţământului superior militar, un pol al excelenţei şi perfecţionării continue a ofiţerilor Armatei române.

În îndelungata sa istorie, universitatea a pregătit 120 promoţii de absolvenţi, învăţământul din instituţie înregistrând perioade de reorganizare a cursurilor, în sens intensiv, pe timpul celor două războaie mondiale, participând astfel la asigurarea necesarului de comandanţi şi ofiţeri de stat major pe câmpurile de luptă.

Abordarea studiilor militare de o manieră holistică, cu luarea în calcul a cadrului geopolitic şi geostrategic specific României, ca actor internaţional, membru al Organizaţiei Nord Atlantice şi al Uniunii Europene, reprezintă unul dintre pilonii fundamentali ai misiunii Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”.

Permanenta colaborare cu instituțiile beneficiare ale procesului educațional desfășurat în Universitatea Națională de Apărare „Carol I” a condus la conturarea unei culturi organizaționale capabile de adaptare permanentă la necesitățile Ministerului Apărării Naționale în vederea asigurării unei resurse umane înalt calificate pentru funcțiile de comandă şi stat major, precum și pentru funcțiile care necesită expertiză în domeniul securității și apărării.

Din punctul de vedere al managementului universitar, doresc să punctez modul exemplar în care toate structurile universităţii asigură respectarea întocmai atât a standardelor Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, cât şi a reglementărilor specifice din domeniul militar.

Pe linie de învăţământ, subliniez că anul acesta primim primele promoţii de ofiţeri care se vor pregăti în cadrul programelor de studii universitare de master de conducere organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, în cadrul Facultăţii de comandă şi stat major, precum şi în cadrul noului program de master Conducere comunicaţi, tehnologia informaţiei şi apărare cibernetică. Totodată, ne propunem, şi am toată încrederea în personalul universităţii că vom duce la îndeplinire, cu succes, acreditarea programului de studii universitare de licenţă Comunicare publică şi interculturală în domeniul securităţii şi apărării, precum şi introducerea în domeniul acreditat de master a unui nou program, destinat persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul informaţiilor pentru apărare.

Pe linia eficacităţii educaţionale, ne propunem continuarea demersurilor în vederea promovării unei culturi organizaţionale bazate pe rezultatele învăţării, ca element central în iniţierea şi dezvoltarea tuturor programelor de studii universitare organizate în Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, în concordanţă cu nevoile Ministerului Apărării Naţionale.

De asemenea, activitatea de cercetare științifică desfăşurată în universitate reprezintă o prioritate atât prin prisma necesității de folosire, în procesul de învățământ, a celor mai noi și relevante rezultate din domeniile de interes, cât şi din perspectiva afirmării instituţiei ca un pol de excelenţă în plan naţional şi internaţional.

Subliniez cu mândrie că Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” nu este doar o instituţie de învăţământ, menită să transmită cunoştinţe, ci este locul în care, pe parcursul anilor, s-au format caractere, atât în cadrul programelor de studii universitare, de licență, de master, de doctorat cât şi în cadrul studiilor postuniversitare şi non universitare.

Acest început de an universitar reprezintă atât un moment de realizare a unor noi angajamente, de stabilire a obiectivelor şi direcţiilor de acţiune atât pentru cadrele didactice cât şi pentru studenţii şi cursanţii universităţii, cât şi un moment de cotitură în reorganizarea întregului sistem de învăţământ superior militar românesc.

În acest context trebuie subliniat rolul pe care îl îndeplineşte în această perioadă Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, în procesul de elaborare al Concepţiei de transformare a învăţământului militar 2018-2028, pe fondul necesităţii respectării normelor specifice din domeniul educaţiei, elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale, precum şi ale standardelor specifice ale Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior.

Activităţile proiectate pentru anul universitar 2017-2018: de predare, de evaluare, studiile de stat major, studiile aplicative, cât şi stagiile de practică vor asigura cadrul general necesar îndeplinirii obiectivelor prevăzute în Planul strategic, precum şi în Planul operaţional al universităţii noastre.

Aflaţi la început de an universitar, invit întregul colectiv de cadre didactice, cât şi pe dumneavoastră, studenţi şi cursanţi ai acestei prestigioase universităţi, să manifestaţi implicare, iniţiativă, gândire creativă şi deschiderea necesare pentru formarea tuturor competențelor specifice programelor de studii pe care le urmați.

Înainte de a da cuvântul distinşilor noştri invitaţi, vreau de asemenea să mulţumesc întregului colectiv de cadre didactice pentru eforturile şi dedicaţia dovedite în educarea şi formarea studenţilor şi cursanţilor noştri, aspecte demonstrate şi pe parcursul anului universitar care tocmai s-a încheiat.

Vă doresc mult succes în anul universitar 2017 – 2018 și nu uitați niciodată: ,,LABOR IMPROBUS OMNIA VINCIT!”