Banner Banner Banner

CUVÂNTUL COMANDANTULUI ( RECTORULUI )

 

 


CUVÂNTUL COMANDANTULUI (RECTORULUI) CU PRILEJUL

FESTIVITĂȚII DE DESCHIDERE A ANULUI UNIVERSITAR 2018-2019

 

Am deosebita plăcere de a vă adresa un bun venit tuturor celor care ne sunt astăzi alături, cu prilejul festivității de deschidere a anului universitar 2018-2019.

Vă aflați într-o instituție de învățământ superior militar, demnă continuatoare a tradițiilor Şcolii Superioare de Război, care în anul 2019 va sărbători 130 de ani de glorioasă existență. În îndelungata sa istorie, universitatea a pregătit 121 de promoţii de absolvenţi, elita Armatei României, comandanți și ofițeri de stat major care au condus trupele în cele mai importante momente din istoria țării noastre.

Anul centenarului vine ca un apel la reflectare asupra trecutului și prezentului nostru istoric, un îndemn la patriotism, conștiință și unitate națională. Să nu uităm că Marea Unire s-a înfăptuit cu sacrificiul întregului popor român în anii grei de război și, mai ales, cu jertfa soldaților pe câmpul de luptă. Centenarul Marii Uniri exprimă valorile naționale într-un moment de reamintire a faptelor celor care au pus interesul național mai presus de viața și de libertatea lor, pentru afirmarea identității naționale.

Astăzi, instituția noastră este parte a sistemului naţional de învăţământ superior, acreditată în condiţiile legii şi ierarhizată ca instituţie de educaţie şi cercetare ştiinţifică. Programele de studii organizate sunt clasificate în categoria A (cea mai înaltă), fiind apreciată de către Agenţia Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior cu calificativul Grad de încredere ridicat pentru perioada 2015-2020.

Universitatea Națională de Apărare „Carol I” are misiunea de a forma comandanți, ofițeri de stat major și experți în domeniul securității și apărării, și de a cultiva valorile fundamentale ale Armatei României.

Extrem de importantă este apartenența noastră de netăgăduit la Spaţiul European al Învățământului Superior, fapt care ne oferă vaste posibilități de dezvoltare a sistemului de învăţământ, de promovare a cooperării internaționale, precum și de conectare permanentă la tendințele europene şi transatlantice.

În ultima perioadă, universitatea și-a concentrat eforturile pentru diversificarea ofertei educaţionale la toate ciclurile de studii universitare, dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi a programelor organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă.

Anul acesta universitar, va absolvi prima promoție a programului de studii universitare de master de Conducere interarme - forțe terestre,  forțe aeriene, forțe navale, Management logistic și Management economico-financiar, la forma de învățământ cu frecvență redusă în domeniul Științe militare, organizat de către Facultatea de comandă și stat major.

Începând cu anul universitar anterior, a debutat programul de studii universitare de master Conducere comunicaţii, tehnologia informaţiei şi apărare cibernetică, iar astăzi am primit prima generaţie de studenţi masteranzi la programul Conducere – informaţii pentru apărare, program inițiat în concordanță cu prevederile Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2015-2019 privind consolidarea dimensiunii de informații pentru apărare.

Instituția noastră va întreprinde demersurile necesare pentru acreditarea programului de studii universitare de licență Securitate și apărare și va primi în această lună vizita de evaluare a echipei ARACIS în vederea acreditării programului de studii universitare de licență Comunicare publică și interculturală în domeniul securității și apărării.

Un alt obiectiv al acestui nou an universitar îl reprezintă acreditarea celor două domenii de studii universitare de master Științe militare și Informații și securitate națională.

Permanenta colaborare cu instituțiile beneficiare ale procesului educațional desfășurat în Universitatea Națională de Apărare „Carol I” a condus la conturarea unei culturi organizaționale capabile de adaptare permanentă la necesitățile Ministerului Apărării Naționale ca beneficiar principal, în vederea asigurării unei resurse umane înalt calificate pentru funcțiile de comandă şi stat major, precum și pentru funcțiile care necesită expertiză în domeniul securității și apărării.

Rezultatele învățării în Universitatea Națională de Apărare „Carol I” nu reflectă numai dobândirea competențelor profesionale și transversale specifice fiecărui program de studii, ci și dezvoltarea unui simț de apartenență, a spiritului de loialitate faţă Armata României şi faţă de Statul Român, a simțului de datorie şi a abilităților de leadership militar.

Activitatea de cercetare științifică este și va rămâne o prioritate, atât prin prisma necesității de folosire în procesul de învățământ a celor mai noi și relevante rezultate din domeniile de interes, cât și din perspectiva afirmării instituției ca un pol de excelență în plan național și internațional.

Universitatea Națională de Apărare „Carol I” desfășoară, în continuare, programe de cooperare, pe linie de învățământ și cercetare cu universități similare din străinătate prin organizarea de programe de studii comune cu recunoaștere universitară reciprocă, inclusiv crearea și punerea în aplicare a mobilităților studențești și profesorale în cadrul programului ERASMUS+.

Aflaţi la început de an universitar, invit întregul colectiv de cadre didactice, cât şi pe dumneavoastră, studenţi şi cursanţi ai instituției noastre, să manifestați implicare, inițiativă, gândire creativă și deschidere, necesare pentru formarea tuturor competențelor specifice programelor de studii pe care le urmați.

Vă doresc mult succes în anul universitar 2018 – 2019 și nu uitați niciodată: “LABOR IMPROBUS OMNIA VINCIT!”