Universitatea Nationala de Aparare

"Carol I"

Info publice

 

RESPONSABIL CU DIFUZAREA INFORMATIILOR PUBLICE

Mr. Cristina BARNA    tel. 021.319.48.80  -  int. 0113

 

.............................................

 

 

UNIVERSITATEA NATIONALA DE APARARE "CAROL I"

Sos. Panduri nr. 68-72, sector 5, Bucuresti
Telefon: 021.319.48.80
Fax: 021.319.48.66
email: public@ unap.ro

programul de functionare: LUNI – VINERI: 07.30 – 15.30

site:  www.unap.ro

 

Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Aparare (DRESMARA) – BRASOV

STR. MIHAI VITEAZUL NR.160, BRASOV, COD 500183
TELEFON: 0268/ 401800
FAX: 0268/ 401802
ADRESA e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
SITE: www.dresmara.ro

  

 

Contul UNAp "Carol I" pentru incasarea taxelor din invatamant (cu exceptia taxelor din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare)

  

Beneficiar: UNAp "Carol I"
 
CUI: 4267052
 
IBAN: RO26 TREZ 7052 0F 330500 XXXX
 
BANCA: TREZORERIE SECTOR 5 

 


IBAN-ul contului de valuta:

 

Beneficiar:  UNIVERSITATEA NATIONALA DE APARARE CAROL I

CUI: 4267052

IBAN:  RO41RNCB0076152904830003

SWIFT/BIC     RNCBROBU

BANCA: BCR AG.13 Septembrie

 

 

LEGEA nr. 544 din 12 octombrie 2001
PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC

 

 In temeiul art.107 din Constitutie si art.23 alin.2 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare:

Articol unic :

Se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.663 din 23 octombrie 2001, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

LEGEA nr. 544 din 12 octombrie 2001(text integral), privind liberul acces la informatiile de interes public.

NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII

 

 

Art. 1. - Accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul din principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice, in conformitate cu Constitutia Romaniei si documentele internationale ratificate de Parlamentul Romaniei.

 

Art. 5. - (1) Fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:

 

a)actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;
b)structura organizatorica, atributiile departamentelorprogramul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;
c) - numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice;
    - numele si prenumele persoanelorale functionarului responsabil cu difuzarea  informatiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
e)sursele financiare,bugetul si bilantul contabil;
f)programele si strategiile proprii;
g)lista cuprinzand documentele de interes public;
h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

 

      - (4) Accesul la informatiile prevazute la alin. (1) se realizeaza prin:
a) afisare la sediul autoritatii sau al institutiei publice ori prin publicare in Monitorul Oficial al Romaniei sau in mijloacele de informare in masa, in publicatii proprii, precum si in pagina de Internet proprie;
b) consultarea lor la sediul autoritatii sau al institutiei publice, in spatii special destinate acestui scop.

 


 

HG nr. 478/2016 - modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001

 


 

ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZA ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA UNIVERSITATII NATIONALE DE APARARE   “CAROL I” :

 

 • Decretul Consiliului de Stat privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor militare de învăţământ pentru pregătirea ofiţerilor, nr.1037/01.11.1968, devenit Legea nr.50/1968;
 • Hotărârea Guvernului României nr.550/17.05.1990, privind reorganizarea Academiei  Militare şi înfiinţarea Academiei Tehnice Militare;
 • Hotărârea Guvernului României nr.305/23.04.1991, prin care denumirea Academiei Militare este schimbată în Academia de Înalte Studii Militare;
 • Hotărârea Guvernului României nr.466/10.06.1999 privind înfiinţarea Centrului Regional pentru Managementul Resurselor de Apărare – Braşov, trecut în subordinea Universităţii Naţionale de Apărare prin ordinul ministrului apărării naţionale nr.MS 179/14.12.2004 începând cu data de 01.02.2005;
 • Hotărârea Guvernului României nr.1336/27.12.2001 cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr.36 din 21.01.2002, Partea I, privind  domeniile şi specializările de referinţă din învăţământul universitar;
 • Hotărârea Guvernului României nr.410/25.04.2002 cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr.313 din 13.05.2002, Partea I, privind  structurile şi specializările universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu din instituţiile de învăţământ superior;
 • hotărârea Guvernului României nr.1027/28.08.2003 privind schimbarea denumirii Academiei de Înalte Studii Militare în Universitatea Naţională de Apărare şi unele măsuri referitoare la organizarea şi funcţionarea acesteia;
 • hotărârea Guvernului României nr.606/23.06.2005 privind organizarea programelor de studii universitare în instituţiile militare de învăţământ superior din subordinea Ministerului Apărării Naţionale;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;
 • hotărârea Guvernului României nr.916/11.08.2005 privind structurile instituţiilor de învăţământ superior acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu şi a specializărilor din domeniile studiilor universitare de licenţă;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 969/25.08.2005 pentru modificarea H.G. nr.466/1999 privind înfiinţarea Centrului Regional pentru Managementul Resurselor de Apărare – Braşov, trecut în subordinea Universităţii Naţionale de Apărare prin ordinul ministrului apărării naţionale nr.MS 179/ 14.12.2004 începând cu data de 01.02.2005 şi a H.G.nr. 1027/2003 privind schimbarea denumirii Academiei de Înalte Studii Militare în Universitatea Naţională de Apărare şi unele măsuri referitoare la organizarea şi funcţionarea acesteia, prin care Academia de Înalte Studii Militare îşi schimbă denumirea în Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”;
 • hotărârea Guvernului României nr.583/03.05.2006 privind schimbarea denumirii Centrului Regional pentru Managementul Resurselor de Apărare din subordinea Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” în Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare;
 • Legea nr. 1/2011, a educaţiei naţionale, publicată în Monitorul Oficial nr.18/2011;
 • hotărârea Guvernului României nr. 789/03.08.2011 privind aprobarea metodologiei de evaluare în scopul clasificării universităţilor şi ierarhizării programelor de studii;
 • Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5224/30.08.2011 privind aprobarea programelor de studiiuniversitare de masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior;
 • Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5262/05.09.2011 privind constatarea rezultatelor clasificării universităţilor;
 • Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr.  5271/05.09.2011 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru ciclul de studii universitare de masterat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2011/2012;
 • hotărârea Guvernului României nr. 966/29.09.2011 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi;
 • hotărârea Guvernului României nr.681/2011 privind Codul studiilor universitare de doctorat;

 

 

- RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2020

- RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2019

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2018

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2017

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2016

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2015

- Formular pentru solicitare în baza legii 544/2001

Modalităţi  de contestare a deciziei instiţutiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public

- Formular-tip pentru reclamaţie administrativă (1) 
- Formular-tip pentru reclamaţie administrativă (2) 

 

DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC

 

 

 • Strategia militară a României.
 • Doctrina acţiunilor întrunite ale forţelor armate.
 • Doctrinele categoriilor de forţe.
 • Doctrina pentru operaţiuni multinaţionale întrunite.

 

 

 

STRATEGII XXI

STRATEGII XXI

Sub egida STRATEGII XXI se derulează anual o serie de conferinţe ştiinţifice de amploare, organizate de către facultăţi şi centre de cercetare din universitate.

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FCSM

Conferinţa internaţională

“TEHNOLOGII – APLICATII MILITARE, SIMULARE SI RESURSE”

Facultatea de comandă şi stat major

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FSA

Conferinţa internaţională

“SCHIMBĂRI STRATEGICE ÎN SECURITATEA ŞI RELAŢIILE INTERNAŢIONALE”

Facultatea de Securitate şi Apărare

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - Scoala Doctorala

Conferinţa internaţională

„GLOBAL SECURITY AND NATIONAL DEFENCE”

SCOALA DOCTORALA

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - CSSAS

Conferinţa Internaţională

“COMPLEXITATEA ŞI DINAMISMUL MEDIULUI DE SECURITATE”

Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - CNAp

Conferinţa internaţională

"România şi noua dinamică de putere în relaţiile internaţionale"

COLEGIUL NAŢIONAL DE APĂRARE

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


Evenimente

Comunicate

Anunturi

      Universitatea Națională de Apărare ,,Carol I”

   MApN