Universitatea Nationala de Aparare

"Carol I"

REPERE ALE ȘCOLII DOCTORALE

 

1. TRADIȚIILE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI DOCTORAL

Studiile doctorale au o tradiţie îndelungată în instituție, programele regăsindu-se încă din anul 1968 (domeniul Ştiinţe militare), în scopul dezvoltării orizontului de cunoaştere în domeniile ştiinţelor militare/securităţii naţionale şi  modernizării armatei.

În anul 1995 universitatea a fost acreditată ca Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat. Studiile sunt bazate în principal pe activități de cercetare științifică universitară și instituțională/departamentală.

 

2. ȘCOALA DOCTORALĂ

Şcoala doctorală și-a început activitatea la 01 octombrie 2011, preluând întregul proces de învățământ doctoral din universitate. În prezent se derulează programe de studii în domeniile Ştiinţe militare şi Informaţii şi securitate naţională, la formele de învățământ cu frecvenţă și cu frecvenţă redusă.

Activitatea de cercetare ştiinţifică desfășurată în cadrul școlii cuprinde atât elemente de cercetare fundamentală, cât și elemente de cercetare aplicativă, destinate perfecţionării procesului de învăţământ, pregătirii comandamentelor şi instruirii trupelor.

 

3. GRUPUL TINTA AL STUDIILOR DOCTORALE

Locurile scoase la concursul anual de admitere la studii universitare de doctorat se adresează în principal persoanelor care își desfășoară activitatea profesională în cadrul instituțiilor de apărare și securitate, pentru dezvoltarea ulterioară a unei cariere didactice și/sau de cercetare în domenii specifice.

 

4. REALIZĂRI ALE MEMBRILOR ȘI ABSOLVENȚILOR

În primii 5 ani de existență a Școlii doctorale au fost înmatriculați 277 studenți-doctoranzi (1 internațional - Nigeria) și s-au inițiat două programe de studii în cotutelă ( 1 cu Universitatea de Vest din Timișoara, 1 cu Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București). În aceeași perioadă au finalizat studiile doctorale şi au primit titlul de doctor, un număr de 290 absolvenţi.

O parte a absolvenţilor şi-au publicat tezele de doctorat, sub forma a peste 50 de cărţi și lucrări de specialitate. O altă parte au participat în calitate de coautori la elaborarea a diverse manuale, regulamente și studii specifice domeniului apărării și securității.

În ultimii 5 ani au fost publicate peste 200 de lucrări în reviste indexate ISI Web of Knowledge, în reviste din străinătate indexate în baze de date internaționale BDI)/reviste de specialitate naţionale recunoscute de C.N.A.T.D.C.U. Studenţii-doctoranzi au publicat/susținut  aproximativ 800 de lucrări în reviste/la conferințe indexate BDI.

Începând din anul 2012, Școala doctorală este coorganizator al conferințelor internaționale organizate în universitate, împreună cu facultățile acesteia.

În cadrul şcolii doctorale s-au implementat două proiecte - program de formare continuă a cercetătorilor de elită în parteneriat cu societatea civilă astfel: Proiectul „SmartSPODAS” (parteneri Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Centrul de Prevenire a Conflictelor şi Early Warning şi Institutul Regal de Studii Strategice – CRISMART, Suedia), la care au participat 88 studenti doctoranzi şi 36 de cercetători postoctoranzi; 2. Proiectul „SECNETEDU” (în parteneriat cu Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza), la care au participat 49 studenti doctoranzi.

Școala doctorală a fost partener și în proiectul de studii doctorale şi postdoctorale „Orizont 2020 - Promovarea interesului naţional prin excelenţă, competitivitate şi responsabilitate în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată românească” (beneficiar Institutul de Economie Mondială), la care au participat 10 studenți-doctoranzi.

O parte dintre membrii și absolvenții şcolii contribuie la vizibilitatea națională și internațională a instituției: au participat la conferinţe internaţionale în calitate de keynote speakers sau președinți ai comitetelor științifice; au făcut parte din comitete editoriale/ştiinţifice ale unor reviste indexate ISI Web of Knowledge; sunt membri în comitete editoriale ale unor edituri internaţionale; fac parte din comisia de specialitate a CNATDCU; ocupă în prezent poziţii în organizaţii profesionale internaţionale (inclusiv în structuri ale NATO, UE şi ONU), precum și în cadrul forţelor care acţionează în teatrele de operaţii la care Armata României participă conform angajamentelor asumate.

 

5. PREOCUPĂRI PENTRU CREȘTEREA CALITĂȚII STUDIILOR

Încă de la înființare Școala doctorală se preocupă pentru ridicarea nivelului studiilor doctorale și respectarea normelor eticii universitare și profesionale, prin:

a. creșterea exigenței procesului de admitere la studii doctorale (respingerea candidaților care nu au demonstrat cunoașterea fundamentelor domeniului de doctorat);

b. creșterea exigenței față de activitatea studenților-doctoranzi (în perioada 2012 – 2016 au fost exmatriculate 90 de persoane și s-au retras de la studii 48 de studenți-doctoranzi), reprezentând peste o treime din numărul celor înmatriculați;

c. stabilirea unor standarde înalte de accedere a conducătorilor de doctorat, în rândul membrilor titulari și afiliați ai școlii doctorale;

d.  achiziționarea dreptului de utilizare a softului de detectare a similitudinilor și introducerea procedurii de verificare a conținutului tezelor, pentru detectarea plagiatului.

 

Începând din 2016 s-au decis următoarele:

a. reducerea la jumătate a numărului de locuri propuse pentru a fi scoase la concurs începând cu anul universitar 2017-2018;

b.  modificarea procedurii de admitere la studii doctorale, prin creșterea exigenței referitoare la nivelul de pregătire al candidaților și responsabilizarea conducătorilor de doctorat asupra efectuării selecției preliminare;

c. modificarea programei de admitere la studii doctorale începând cu anul universitar 2017-2018, prin restructurarea tematicii și bibliografiei specifice;

d. monitorizarea îndeplinirii standardelor științifice minime prevăzute în regulamentul școlii doctorale, de către conducătorii de doctorat, stabilirea și implementarea măsurilor ce se impun;

e. sporirea exigenței asupra proiectelor de cercetare științifică întocmite de studenții-doctoranzi, prin introducerea unui filtru suplimentar de analiză (CSUD);

f.  introducerea unor noi criterii de evaluare a tezelor de doctorat.  

 

STRATEGII XXI

STRATEGII XXI

Sub egida STRATEGII XXI se derulează anual o serie de conferinţe ştiinţifice de amploare, organizate de către facultăţi şi centre de cercetare din universitate.

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FCSM

Conferinţa internaţională

“TEHNOLOGII – APLICATII MILITARE, SIMULARE SI RESURSE”

Facultatea de comandă şi stat major

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - FSA

Conferinţa internaţională

“SCHIMBĂRI STRATEGICE ÎN SECURITATEA ŞI RELAŢIILE INTERNAŢIONALE”

Facultatea de Securitate şi Apărare

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - Scoala Doctorala

Conferinţa internaţională

„GLOBAL SECURITY AND NATIONAL DEFENCE”

SCOALA DOCTORALA

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - CSSAS

Conferinţa Internaţională

“COMPLEXITATEA ŞI DINAMISMUL MEDIULUI DE SECURITATE”

Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


STRATEGII XXI - CNAp

Conferinţa internaţională

"România şi noua dinamică de putere în relaţiile internaţionale"

COLEGIUL NAŢIONAL DE APĂRARE

Bucureşti, România
---

Pentru mai multe informatii click aici


Evenimente

Comunicate

Anunturi

      Universitatea Națională de Apărare ,,Carol I”

   MApN